Startsida

Sex stiftelser med donationsmedel från släkten Ekman

Under årens lopp, med början år 1909, har barn, barnbarn och barnbarnsbarn till konsul Oscar Ekman och hans hustru Maria, född Lavonius, avsatt medel för att användas till allmännyttiga ändamål.

Medlen förvaltas av sex olika stiftelser med huvudsakligt ändamål att främja undervisning, utbildning och vetenskaplig forskning. Genom att stiftelserna sålunda uppfyller ett kvalificerat allmännyttigt ändamål åtnjuter de en förmånlig ställning i skattehänseende och är inskränkt skattskyldiga.

Alla stiftelserna har sitt säte i Stockholm.

Godsägaren Harald Ekman, Årnäs  säteri, Mariestad, avled den 29 maj 2012 vid 94 års ålder. Harald Ekman har gjort ovärderliga insatser till fromma för verksamheten i de sex Ekmanstiftelserna, först som ordförande och sedan, efter en omorganisation som han själv initierade, som ledamot i samtliga stiftelsers styrelser. Han utsågs år 2008 till hedersledamot i stiftelserna.


Oscar EkmanAnna Ekman
Harald Ekman     1918-2012Louise Ekman