Stiftelse 4

4. Stiftelsen Oscar Ekmans Minnesfond

Stiftelsen bildades år 1952 i samband med Humanistiska läroverkets 25-årsjubileum genom en donation från Oscar Ekmans efterlevande familj.

Ändamålet är i huvudsak att stödja den stipendieverksamhet vid läroverket som Oscar Ekman lagt grunden till.

Stiftelsens styrelse har följande sammansättning:

Ordförande: f.d. justitierådet Kerstin Calissendorff, Stockholm

Vice ordförande: Vakant

Ledamöter: Civ.ek. Oscar Ekman, Bjärka-Säby egendom, Sturefors,
Fil. kand. Gustaf Ekman, Årnäs säteri, Mariestad

Suppleant: J. Oscar Ekman, Bjärka-Säby egendom, och MSc i internationell ekonomi Gabriel Ekman, Stockholm

Sekreterare: Jur. kand Susanne Forsman, Carnegie Investment Bank.

Revisorer: Auktoriserade revisorerna Veronica Carlsson och Maria Fränne, PwC, Stockholm

Oscar Ekman