Stiftelse 1

1. Stiftelsen Oscar och Maria Ekmans Donationsfond

Denna stiftelse bildades år 1909 vid boutredningen efter konsul Oscar Ekman. Den har till ändamål att i överensstämmelse med makarnas intressen främja folkupplysning och folkuppfostran inom Sverige. Detta avses kunna ske genom bidrag till skolor, sammanslutningar, stiftelser, företag, offentliga institutioner och enskilda personer, vilka arbetar för upplysning och uppfostran.

Stiftelsens styrelse har följande sammansättning:

Ordförande: Justitierådet Gertrud Lennander, Sollentuna

Vice ordförande: Justitierådet Kerstin Calissendorff, Stockholm

Ledamöter: Civ.ek. Oscar Ekman, Bjärka-Säby egendom, Sturefors,
Projektledare Anne Langenskiöld Folke, Lidingö

Suppleanter: Med.dr. Alexandra Ekman, Stockholm
Ek.dr. Sophie Langenskiöld, Stockholm.

Sekreterare: Jur. kand. Susanne Forsman, Carnegie Investment Bank.

Revisorer: Auktoriserade revisorerna Veronica Carlsson och Maria Fränne , PwC, Stockholm.