Stiftelse 1

1. Stiftelsen Oscar och Maria Ekmans Donationsfond

Denna stiftelse bildades år 1909 vid boutredningen efter konsul Oscar Ekman. Den har till ändamål att i överensstämmelse med makarnas intressen främja folkupplysning och folkuppfostran inom Sverige. Detta avses kunna ske genom bidrag till skolor, sammanslutningar, stiftelser, företag, offentliga institutioner och enskilda personer, vilka arbetar för upplysning och uppfostran.

För närvarande lämnar stiftelsen inte bidrag till enskilda fysiska personer eller företag. Se vidare information under fliken Ansökningar.

Stiftelsens styrelse har följande sammansättning:

Ordförande: f.d. justitierådet Kerstin Calissendorff, Stockholm

Vice ordförande: Vakant

Ledamöter: Civ.ek. Oscar Ekman, Bjärka-Säby egendom, Sturefors,
Projektledare Anne Langenskiöld Folke, Lidingö

Suppleanter: Med.dr. Alexandra Ekman, Stockholm
Ek.dr. Sophie Langenskiöld, Stockholm.

Sekreterare: Jur. kand. Susanne Forsman, Carnegie Investment Bank.

Revisorer: Auktoriserade revisorerna Veronica Carlsson och Maria Fränne , PwC, Stockholm.