Stiftelse 3

3. Stiftelsen Oscar och och Anna Ekmans Donationsfond

Denna stiftelse bildades år 1933 av godsägaren Oscar Ekman och hans hustru Anna, född Sondén. Stiftelsen har till ändamål att främja frivilligt arbete inom svenska kyrkan och i dess anda, varvid såväl kristligt-kulturella strävanden som kyrklig verksamhet av mera centralt religiös karaktär kan få understöd.

Så länge Sigtunastiftelsen förblir självständig och verksamheten bedrivs i stort sett enligt hävdvunna former i Manfred Björkquists anda, skall fondens ändamål huvudsakligen och i första hand vara att stödja Sigtunastiftelsens verksamhet inom undervisning, utbildning och vetenskaplig forskning.

Stiftelsens styrelse har följande sammansättning:

Ordförande: f.d. justitierådet Kerstin Calissendorff, Stockholm

Vice ordförande: Vakant

Ledamöter: Civ.ek. Oscar Ekman, Bjärka-Säby egendom, Sturefors,
Fil. kand. Gustaf Ekman, Årnäs säteri, Mariestad

Suppleanter: J Oscar Ekman, Bjärka-Säby egendom, Sturefors,  och MSc i internationell ekonomi Gabriel Ekman, Stockholm

Sekreterare: Jur. kand Susanne Forsman, Carnegie Investment Bank.

Revisorer: Auktoriserade revisorerna Veronica Carlsson och Maria Fränne , PwC, Stockholm

Oscar EkmanAnna Ekman