Stiftelse 5

5. Harald och Louise Ekmans Forskningsstiftelse

Denna stiftelse bildades år 1995 och har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning, företrädesvis av sådan beskaffenhet att forskare under någon väsentlig del av arbetet kan dra fördel av Sigtunastiftelsens anläggningar. Med forskning jämställs vetenskapliga seminarier och publicering av forskningsresultat. Forskningsbidrag lämnas i allmänhet i form av stipendier ledande till en fri vistelse vid anläggningen. Ansökan till Harald och Louise Ekmans forskningsstiftelse skall innehålla förteckning över publicerade artiklar, CV samt intyg från handedare om sökanden är doktorand. Vistelsetiden på Sigtunastiftelsen uppgår till 1 vecka.

Stipendiat skall som regel vara doktorand eller längre kommen forskare med anknytning till universitetsinstitution. Vid sidan om huvudändamålet kan bidrag beviljas till Sigtunastiftelsens undervisning och till undervisning i skolor, med vilka Sigtunastiftelsen samarbetar, med tyngdpunkt på sådan undervisning som bidrar till ökad förståelse och samverkan mellan intressegrupper med skiljaktig syn på religiösa, ideologiska och politiska frågor. Dessutom kan Bjärka-Säbystiftelsen vid behov erhålla bidrag i den mån de ej medför väsentligt ökad inkomstbeskattning av forskningsstiftelsen. Vad här sägs om Sigtunastiftelsen gäller så länge den behåller sin oberoende ställning.

Stiftelsens styrelse har följande sammansättning:

Ordförande: f.d. justitierådet Kerstin Calissendorff, Stockholm

Vice ordförande: Vakant

Ledamöter: Redaktör Henrik Ekman, Stockholm,
Fil. kand Gustaf Ekman, Årnäs säteri, Mariestad

Suppleant: Civ.ek. Oscar Ekman, Bjärka-Säby egendom, Sturefors, och MSc i internationell ekonomi Gabriel Ekman, Stockholm

Sekreterare: Jur. kand Susanne Forsman, Carnegie Investment Bank

Revisorer: Auktoriserade revisorerna Veronica Carlsson och Maria Fränne , PwC, Stockholm

Harald EkmanLouise Ekman