Stiftelse 6

6. Harald och Gustaf Ekmans Stiftelse för Kulturminnesvård och Miljövård

Stiftelsen bildades år 1997 och har till huvudsakligt ändamål att främst inom det tidigare Skaraborgs län främja vetenskaplig forskning, dels kring underhåll och restaurering av värdefulla kulturminnen och Harald Ekmanodlingslandskap inom Skaraborgs läns gränser, dels kring miljöfaktorer som medför risker för natur, för kulturvärden eller för hälsa hos människor och djur.
I mycket begränsad omfattning, högst 10 % av nettoavkastningen, kan medel, utan direkt anknytning till forskningsprojekt, tagas i anspråk för kulturminnesvård och miljövård i det tidigare Skaraborgs län.

Stiftelsens styrelse har följande sammansättning:

Ordförande: f.d. justitierådet Kerstin Calissendorff, Stockholm

Vice ordförande: Vakant

Ledamöter: Redaktör Henrik Ekman, Stockholm,
Fil. kand Gustaf Ekman, Årnäs säteri, Mariestad

Suppleant: Civ. ek. Oscar Ekman, Bjärka-Säby egendom, Sturefors, och MSc i internationell ekonomi Gabriel Ekman, Stockholm

Sekreterare: Jur. kand Susanne Forsman, Carnegie Investment Bank

Revisorer: Auktoriserade revisorerna Veronica Carlsson och Maria Fränne, PwC, Stockholm