Ansökningar

ANSÖKNINGAR

1. Allmänna regler

Ansökningar om bidrag eller stipendium från någon av de sex stiftelserna görs till respektive stiftelse. Stiftelserna tar endast emot ansökningar via webben, se nedan under p.2.

Vid frågor, vänligen skicka ett mail till info@ekmanstiftelserna.se

En förutsättning för bifall till ansökan är att den avser bidrag till sådant ändamål som föreskrivs i respektive stiftelses stadgar. En beskrivning av stiftelsernas ändamål hittar ni under respektive stiftelses namn , se stiftelse  nr 1 -6 till höger i menyraden.

Eftersom samtliga sex stiftelser är begränsat skattskyldliga ska ändamålet också vara allmännyttigt enligt föreskrifterna i 7 kap. 4 § inkomstskattelagen (1999:1229). Se skattereglerna i avsnitt 3 nedan.

För att en ansökan skall kunna tas upp till behandling av respektive stiftelses styrelse krävs att den inkommit senast den dag som anges nedan. Sammanträde hålls fyra gånger per år.

Stiftelserna sammanträder nästa gång den  den 19 mars 2018.

Ansökningssystemet inför dessa sammanträden kommer att vara öppet under hela februari månad (1 – 28) 2018.

 

2. Särskilda ansökningsregler och länkar till ansökningsblanketter

A) För ansökan via webben till Stiftelsen Oscar och Maria Ekmans Donationfond, klicka här

OBSERVERA  FÖLJANDE:

  1. Stiftelsen lämnar inte bidrag till enskilda fysiska personer.
  2. Stiftelsen lämnar inte bidrag till insamlingsstiftelser.
  3. Stiftelsen lämnar inte heller bidrag till tryckning av böcker, skolresor av mer allmän karaktär eller utlandsresor. 

 

B) 1. Ansökan av Utbildningsstipendium (för närvarande 10 000 kr) från Oscar Ekmans stiftelse för Sverige i utlandet går att söka nästa gång i februari 2018. Stipendium delas ut till utlandssvenska barn och ungdomar för undervisning och högre utbildning i Sverige.

För att komma ifråga för stipendium skall sökanden vara svensk medborgare som under längre tid varit bosatt utomlands och nu studerar (vt 2016) eller avser att studera (ht 2016) vid svenskt universitet eller högskola. Stipendium kan också ges till sökande som har föräldrar med svenskt medborgarskap.

För att komma ifråga för stipendium under år 2018 skall sökande har återvänt eller kommit till Sverige under år 2015 eller senare och vara född 1988 eller senare. Även tidigare stipendiat kan komma ifråga efter ny ansökan. Sökande kan tilldelas stipendium under högst tre år. Studier utomlands meriterar inte för stipendium ur stiftelsen.

B) 2. För övriga ansökningar via webben till Oscar Ekmans stiftelse för Sverige i utlandet, klicka här

OBS! läs noga igenom ändamålet för denna stiftelse. Den delar inte ut bidrag eller anslag för studenter vid svenskt universitet eller högskola som har för avsikt att studera i utlandet !

 

C) För ansökan om vistelse vid Sigtunastiftelsen från Harald och Louise Ekmans Forskningsstiftelseklicka här

 

D) Harald och Gustaf Ekmans stiftelse för kulturminnesvård och miljövård tar emot ansökningar nästa gång under februari månad 2018

 

EStiftelsen Oscar och Anna Ekmans Donationsfond och Stiftelsen Oscar Ekmans Minnesfond tar endast emot ansökningar från utvalda destinatärer och det är därför inte möjligt för övriga organisationer att söka anslag från dessa stiftelser.

 

3. Skatteregler

För att en stiftelse ska vara begränsat skattskyldig krävs att den uppfyller något av de kvalificerade allmännyttiga ändamål som räknas upp i 7 kap 4 § inkomstskattelagen. De kvalificerade ändamål som i första hand är aktuella för de sex Ekmanstiftelserna är främjande av

  • omsorg om barn och  ungdom
  • utbildning
  • social hjälpverksamhet
  • vetenskaplig forskning
  • kultur
  • miljövård

Ändamålen får inte vara begränsade till vissa familjer eller bestämda personer.

 

4.  Återraportering av beviljade bidrag

Återrapportering av hur beviljade bidrag har använts ska skickas till respektive stiftelse senast inom ett år från det att bidraget beviljats.

Återrapportering skickas via mail till info@ekmanstiftelserna.se

 

5. Personuppgiftslagen – PuL

Så behandlar Ekmanstiftelserna dina personuppgifter

 Personuppgifter som du lämnar i ansökan, eller som registreras i övrig inom ramen för ansökningsförfarandet, behandlas av den personuppgiftsansvarige för respektive stiftelse, för att pröva din rätt till bidrag och för övrig bidragsadministration.

I syfte att upprätthålla en god registervård kan personuppgifterna komma att kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register.

Personuppgifterna kommer för angivna ändamål att lämnas ut till Carnegie Investment Bank, som för stiftelsernas räkning administrerar ansökningsförfarandet.

Personuppgifterna lagras så länge som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen samt för att stiftelserna ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag.

Om du önskar information om vilka personuppgifter om dig som stiftelserna eller dess biträde (Carnegie Investment Bank)behandlar, kan du skicka en skriftlig, av dig egenhändigt undertecknad, begäran till respektive stiftelse, Carnegie Investment Bank, 103 38 Stockholm. Dit kan du också skicka begäran om rättelse av felaktig eller ofullständig personuppgift.

Genom din underskrift på respektive stiftelses ansökningsblankett godkänner du att de personuppgifter du lämnat i din ansökan, även om de skulle innefatta s k känsliga personuppgifter, får behandlas för de ändamål som angivits ovan. Med känsliga personuppgifter avses uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller uppgifter som rör hälsa eller sexualliv.