Ansökningar

ANSÖKNINGAR

1. Allmänna regler

Ansökningar om bidrag eller stipendium från någon av de sex stiftelserna görs till respektive stiftelse. Stiftelserna tar endast emot ansökningar via webben ( se dock information avseende varje separat stiftelse nedan under avsnitt 2 ).

Vid frågor, vänligen skicka ett mail till info@ekmanstiftelserna.se

En förutsättning för bifall till ansökan är att den avser bidrag till sådant ändamål som föreskrivs i respektive stiftelses stadgar. En beskrivning av stiftelsernas ändamål hittar ni under respektive stiftelses namn , se stiftelse  nr 1 -6 till höger i menyraden.

Eftersom samtliga sex stiftelser är begränsat skattskyldiga ska ändamålet också vara allmännyttigt enligt föreskrifterna i 7 kap. 4 § inkomstskattelagen (1999:1229), se skattereglerna i avsnitt 3 nedan.

För att en ansökan skall kunna tas upp till behandling av respektive stiftelses styrelse krävs att den inkommit senast den dag som anges nedan. Sammanträde hålls vanligtvis fyra gånger per år.

Stiftelserna sammanträder nästa gång den 25 mars 2019.

När det gäller ansökningstider för de olika stiftelserna, se under fliken Aktuellt till höger.

2. Särskilda ansökningsregler och länkar till ansökningsblanketter

A) Stiftelsen Oscar och Maria Ekmans Donationsfondför ansökan klicka här

OBSERVERA  FÖLJANDE:

  1. Stiftelsen lämnar för närvarande inte bidrag till enskilda fysiska personer.
  2. Stiftelsen lämnar för närvarande inte bidrag till andra stiftelser.
  3. Stiftelsen lämnar för närvarande inte heller bidrag till tryckning av böcker, skolresor av mer allmän karaktär eller utlandsresor. 

B) 1.  Oscar Ekmans Stiftelse för Sverige i Utlandet delar varje år ut ett antal utlandsstipendier á 10 000 kr. För ansökan, klicka här

Stipendium delas ut till utlandssvenska barn och ungdomar för undervisning och högre utbildning i Sverige.

För att komma ifråga för stipendium skall sökanden vara svensk medborgare som under längre tid varit bosatt utomlands och nu studerar (vt 2019) eller avser att studera (ht 2019) vid svenskt universitet eller högskola. Stipendium kan också ges till sökande som har föräldrar med svenskt medborgarskap.

För att komma ifråga för stipendium under år 2019 skall sökande har återvänt eller kommit till Sverige under år 2016 eller senare och vara född senast 1989. Även tidigare stipendiat kan komma ifråga efter ny ansökan. Sökande kan tilldelas stipendium under högst tre år. Studier utomlands meriterar inte för stipendium ur stiftelsen.

B) 2. För övriga ansökningar till Oscar Ekmans stiftelse för Sverige i utlandetklicka här

OBS! läs noga igenom ändamålet för denna stiftelse. Den delar INTE ut bidrag eller anslag för studenter vid svenskt universitet eller högskola som har för avsikt att studera i utlandet !

C) För ansökan om vistelse vid Sigtunastiftelsen från Harald och Louise Ekmans forskningsstiftelseklicka här

D) För ansökan till Harald och Gustaf Ekmans stiftelse för kulturminnesvård och miljövård klicka här

EStiftelsen Oscar och Anna Ekmans Donationsfond och Stiftelsen Oscar Ekmans Minnesfond tar endast emot ansökningar från utvalda destinatärer och det är därför inte möjligt för övriga organisationer att söka anslag från dessa stiftelser. Ansökningar lämnas via email till info@ekmanstiftelserna.se 

3. Skatteregler

För att en stiftelse ska vara begränsat skattskyldig krävs att den uppfyller något av de kvalificerade allmännyttiga ändamål som räknas upp i 7 kap 4 § inkomstskattelagen. De kvalificerade ändamål som i första hand är aktuella för de sex Ekmanstiftelserna är främjande av

  • omsorg om barn och  ungdom
  • utbildning
  • social hjälpverksamhet
  • vetenskaplig forskning
  • kultur
  • miljövård

Ändamålen får inte vara begränsade till vissa familjer eller bestämda personer.

4.  Återrapportering av beviljade bidrag

Återrapportering av hur beviljade bidrag har använts ska skickas till respektive stiftelse senast inom ett år från det att bidraget beviljats.

Återrapportering skickas via mail till info@ekmanstiftelserna.se

5. Hantering av personuppgifter 

Den 25 maj 2018 trädde Dataskyddsförordningen, GDPR, ikraft. Det är en EU-förordning med nya gemensamma bestämmelser om behandling av personuppgifter. Förordningen ersätter personuppgiftslagen.

Styrelserna för de sex Ekmanstiftelserna värnar om om de sökandes personliga integritet och vidtar alla de åtgärder som krävs för att i varje enskilt fall skydda personuppgifter från obehörig åtkomst.

Personuppgiftsansvarig är styrelsen för respektive stiftelse.

Eftersom majoriteten av stiftelserna endast tar emot ansökningar från organisationer är hanteringen av personuppgifter begränsad men här  nedan följer information om hur stifteslerna behandlar personuppgifter i den mån de förekommer i ansökningar till stiftelserna eller av andra skäl.

 Personuppgifter som lämnas i ansökan, eller som i övrigt registreras inom ramen för ansökningsförfarandet, behandlas för att pröva rätten till bidrag och för övrig bidragsadministration såsom beviljande samt utbetalning av bidrag. Personuppgifter kan också behandlas vid sammanställning av årlig anslagsgivning eller liknande.

Behandling av personuppgifter för ovan angivna ändamål är nödvändig för att stiftelserna ska kunna fullfölja sitt ändamål och därmed anser stiftelsernas styrelser att det finns ett berättigat intresse att behanda dem. Genom undertecknande av ansökan samtycker den sökande till att respektive stiftelse får behandla lämnade personuppgifter.  Stiftelserna behandlar inte särskilt känsliga uppgifter utan särskilt samtycke från den sökande.

De personuppgifter som behandlas är namn, födelsedatum, titel, adress, telefonnummer, mailadress samt bankkontouppgifter. Vid behov kan uppgifter inhämtas från privata och offentliga register.

Personuppgifterna kommer för ovan angivna ändamål att lämnas ut till Carnegie Investment Bank, som för stiftelsernas räkning administrerar ansökningsförfarandet och sköter stiftelsernas ekonomiska redovisning. Banken anlitar i sin tur Webforum Europe AB för registrerring av ansökningar.

Personuppgifterna lagras så länge som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen samt för att stiftelserna ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag.

Den som önskar information om vilka personuppgifter stiftelserna eller dess biträde (Carnegie Investment Bank)behandlar, kan skicka en skriftlig och   egenhändigt undertecknad begäran till respektive stiftelse, c/o Carnegie Investment Bank, 103 38 Stockholm, eller via mail till info@ekmanstiftelserna.se. Dit kan den som vill också skicka begäran om rättelse av felaktig eller ofullständig personuppgift.