Ansökningar

ANSÖKNINGAR

1. ALLMÄNNA REGLER

Ansökningar om bidrag eller stipendium från någon av de sex stiftelserna görs till respektive stiftelse. Stiftelserna tar endast emot ansökningar via webben ( se dock information avseende varje separat stiftelse nedan under avsnitt 2).

Vid frågor, vänligen skicka ett mail till info@ekmanstiftelserna.se

En beskrivning av stiftelsernas ändamål hittar ni under respektive stiftelses namn , se stiftelse  nr 1 -6 till höger i menyraden.

Samtliga sex stiftelser har ett allmännyttigt ändamål och är begränsat skattskyldiga enligt föreskrifterna i 7 kap. 4 § inkomstskattelagen (1999:1229).

För att en ansökan skall kunna tas upp till behandling av respektive stiftelses styrelse krävs att den inkommit senast den dag som anges som sista ansökningsdag, se även under fliken Aktuellt.

Sammanträden hålls vanligtvis fyra gånger per år. Nästa sammanträdesdag kommer äga rum den 20 mars 2024. 

Ansökningsblanketter till de stiftelser som kommer besluta om bidrag kommer finnas tillgängliga under perioden 15 januari – 29 februari 2024.

2. SÄRSKILDA ANSÖKNINGSREGLER 

A) Stiftelsen Oscar och Maria Ekmans Donationsfond 

För att komma till ansökningsblanketten,  klicka här

Vänligen observera följande:

  1. Stiftelsen lämnar för närvarande inte bidrag till enskilda fysiska personer eller företag.
  2. Stiftelsen lämnar  inte bidrag till insamlingsstiftelser.
  3. Stiftelsen lämnar för närvarande inte heller bidrag till tryckning av böcker, skolresor av mer allmän karaktär eller utlandsresor.

B)  Oscar Ekmans stiftelse för Sverige i utlandet 

För att komma till ansökningsblanketten, klicka här

Vänligen observera följande:

Läs noga igenom ändamålet för den här stiftelsen. Den delar INTE ut stipendier för vistelse eller studier i utlandet.

C) Harald och Louise Ekmans forskningsstiftelse, 

Stiftelsen delar ut stipendium i form av en veckas (6 nätter) fri vistelse på Sigtunastiftelsens gästhem.

För att komma till ansökningsblanketten, klicka här

D) Harald och Gustaf Ekmans stiftelse för kulturminnesvård och miljövård

För att komma till ansökningsblanketten, klicka här 

E) Stiftelsen Oscar och Anna Ekmans Donationsfond och Stiftelsen Oscar Ekmans Minnesfond

Denna stiftelse tar endast emot ansökningar från utvalda destinatärer och det är därför inte möjligt för övriga organisationer eller fysiska personer att söka anslag från dessa stiftelser.

3.  ÅTERRAPPORTERING AV BEVILJADE BIDRAG OCH STIPENDIER

Återrapportering av hur beviljade bidrag och stipendier har använts ska skickas till respektive stiftelse.

En länk till den blankett som ska användas för återrapportering hittar ni i det bekräftelsemail som skickas ut till alla som har beviljats anslag eller stipendium. Där  inns också information inom vilken tid återrapportering önskas. (För anslag som beviljats före den 1 september 2023 ska återrapportering skickas direkt till info@ekmanstiftelserna.se). 

4. HANTERING AV PERSONUPPGIFTER –  GDPR

Den 25 maj 2018 trädde Dataskyddsförordningen, GDPR, ikraft. Det är en EU-förordning med nya gemensamma bestämmelser om behandling av personuppgifter. Förordningen har ersatt personuppgiftslagen.

Styrelserna för de sex Ekmanstiftelserna värnar om om de sökandes personliga integritet och vidtar alla de åtgärder som krävs för att i varje enskilt fall skydda personuppgifter från obehörig åtkomst.

Personuppgiftsansvarig är styrelsen för respektive stiftelse.

Eftersom majoriteten av stiftelserna endast tar emot ansökningar från organisationer är hanteringen av personuppgifter begränsad men här  nedan följer information om hur stiftelserna behandlar personuppgifter i den mån de förekommer i ansökningar till stiftelserna eller av andra skäl.

 Personuppgifter som lämnas i ansökan, eller som i övrigt registreras inom ramen för ansökningsförfarandet, behandlas för att pröva rätten till bidrag och för övrig bidragsadministration såsom beviljande samt utbetalning av bidrag. Personuppgifter kan också behandlas vid sammanställning av årlig anslagsgivning eller liknande.

Behandling av personuppgifter för ovan angivna ändamål är nödvändig för att stiftelserna ska kunna fullfölja sitt ändamål och därmed anser stiftelsernas styrelser att det finns ett berättigat intresse att behandla dem. Genom undertecknande av ansökan samtycker den sökande till att respektive stiftelse får behandla lämnade personuppgifter.  Stiftelserna behandlar inte särskilt känsliga uppgifter utan särskilt samtycke från den sökande.

De personuppgifter som behandlas är namn, födelsedatum, titel, adress, telefonnummer, mailadress samt bankkontouppgifter. Vid behov kan uppgifter inhämtas från privata och offentliga register.

Personuppgifterna kommer för ovan angivna ändamål att lämnas ut till Carnegie Investment Bank, som för stiftelsernas räkning administrerar ansökningsförfarandet och sköter stiftelsernas ekonomiska redovisning. Banken anlitar i sin tur Webforum Europe AB för registrering av ansökningar.

Styrelsen för Harald och Louise Ekmans forskningsstiftelse kan vid beviljat stipendium överlämna uppgifter om stipendiatens namn och mailadress för bokning av vistelse på Sigtunastiftelsens gästhem.

Personuppgifterna lagras så länge som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen samt för att stiftelserna ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag.

Den som önskar information om vilka personuppgifter stiftelserna eller dess biträde (Carnegie Investment Bank)behandlar, kan skicka en skriftlig och   egenhändigt undertecknad begäran till respektive stiftelse, c/o Carnegie Investment Bank, 103 38 Stockholm, eller via mail till info@ekmanstiftelserna.se. Dit kan den som vill också skicka begäran om rättelse av felaktig eller ofullständig personuppgift.